Sa pagdating ng pasko

Sabi niya: “Saksi kami sa lahat ng ginawa Niya sa lupain ng mga Judio at sa Jerusalem. Nguni't muli Siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw.

Sa Ikalawang Pagbasa, ibinabahagi ni San Pablo ang dapat maging bunga ng muling pagkabuhay ni Kristo sa atin.

Ito ang pangunahing bunga ng muling pagkabuhay – ang tayo ay mabahaginan ng buhay ng Diyos.

Kaya nga mayroon tayong pagsariwa sa binyag sa araw na ito.

Winiwisikan tayo ng tubig tanda ng bagong buhay na kaloob ng Diyos para sa atin.

Napanauli ni Kristo ang ating pagiging mga tunay na anak ng Diyos - marapat na tagapagmana ng Kanyang kaharian.

Search for sa pagdating ng pasko:

sa pagdating ng pasko-76

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “sa pagdating ng pasko”